Predstavitev predmeta

Predmet: Sodna medicina z medicinsko deontologijo – 5. letnik splošna medicina

Študent spoznava osnove klasične sodne medicine od mehanizmov naravne in nasilne smrti, njenih znakov, osnove identifikacije, mehanizme poškodb in njihovih sodnomedicinskih značilnosti. Seznani se s fizikalnimi in strelnimi poškodbami, zadušitvami, osnovami forenzične toksikologije in hematologije. Spoznava zakonodajo, tako zdravstveno kakor tudi kazensko z osnovami izvedenskega dela s poudarkom na ocenjevanju telesnih poškodb. Pri predavanjih spoznava urgentna stanja, ki bi lahko pomenila kazensko in odškodninsko odgovornost in se seznani z nadgradnjo moralno etičnih in deontoloških načel pri delu zdravnika. Študent povezuje znanje iz vseh predkliničnih in večine kliničnih predmetov, utrjuje znanje o šoku, dobi osnove zdravnikovega dela v izrednih razmerah, se seznani z nalogami zdravnika pri detomoru, prav tako pa se seznani z zdravniško napako ter iatrogenimi poškodbami.

Potrebna predhodna znanja

Za spremljanje pouka je potrebno znanje iz vseh predkliničnih predmetov ter znanje iz večine kliničnih predmetov.

Namen in cilj učenja

Študent bo ob koncu 9. semestra spoznal mehanizme poškodb in njihove ocene, prav tako bo sposoben razlikovati med najpogostejšimi zastrupitvami, obvladal bo osnove forenzične hematologije, prav tako bo sposoben prepoznati vsa tista urgentna stanja, kjer je možna etična, kazenska ter odškodninska odgovornost zdravnika. Dobil bo tudi osnove razlikovanja in ocenjevanja telesnih poškodb ter spoznanja o osnovah sodnomedicinskih opravil zdravnika splošne prakse. Osvojil bo glavnino zakonskih predpisov ter etičnih načel pri opravljanju svojega bodočega poklica.

Trajanje predmeta
Zimski semester, 4 ure tedensko.

Način poučevanja
Predavanje 4 ure na teden dopolnjeno z LCD projekcijo, video posnetki ter tekočo aktualno kazuistiko.


Kraj in čas predavanj

Od 10.00 do 12.00 ob torkih in od 9.00 do 11.00 ob petkih v mali predavalnici MF.

 

Ocenjevanje
Ob koncu predmeta opravijo študentje ustni kolokvij iz vaj, ki se šteje kot praktični del izpita. Kolokvij opravi študent pri asistentu. Študent opravi izpit, ki je pismen in sestavljen iz petih vprašanj iz področja klasične sodne medicine, toksikologije, deontologije ter zakonodaje, bodisi ustni, kar je odločitev katedre glede na število prijavljenih študentov.
 

Ocena
Pozitivna ocena z oceno od 6 do 10 in negativna ocena od 1 do 5.
Za opravljeni izpit mora študent zadovoljivo odgovoriti na vsa zastavljena vprašanja. Vsako vprašanje se posebej ocenjuje z oceno od 1 do 10. Rezultati pisnega izpita so objavljeni na oglasni deski katedre oziroma na spletni strani katedre, ob ustnem izpitu pa so neposredno sporočeni vsakemu posameznemu študentu ob zaključku njegovih odgovorov, ocena se takoj vpiše v indeks ter v izpitni zapisnik.

Prijave za izpit
Prijave in odjave preko računalnika.  

Učitelji
Prof. dr. Jože Balažic, dr. med. – nosilec predmeta
Prof. dr. Branko Ermenc, dr. dent. med. – predstojnik katedre

Asistenti:
Asist. Armin Alibegović, dr. med.
Asist. Tomaž Zupanc, dr. med.
Asist. dr. Majda Zorec-Karlovšek, univ dipl. kem.
Asist dr. Irena Zupanič, univ. dipl. biol.


 

Domov Kazalo