iskanje

Dežurna služba    01 543 72 222

O Inštitutu

Na kratko o Inštitutu

Kot prva in osrednja ustanova z dolgoletno tradicijo združujemo strokovno, raziskovalno in pedagoško delo na področju sodne medicine, ki ga nadgrajujemo z interdisciplinarnim povezovanjem z drugimi medicinskimi vedami, pravno vedo in kriminologijo. Skladno z usmeritvami sodno medicinske stroke vpeljujemo v delo inštituta nove oblike strokovne dejavnosti, sledimo njihovemu razvoju in se permanentno izobražujemo.

stroka

Stroka

Pri strokovnem delu sledimo znanstvenim in strokovnim izsledkom sodno medicinske in komplementarnih strok, s čimer zagotavljamo boljšo obravnavo preiskovancev ter kvalitetnejše izvedensko delo.

raziskave

Raziskave

Z objavami v domačih in tujih znanstvenih in strokovnih publikacijah prispevamo k popularizaciji vede, k njenemu napredku in interdisciplinarnem povezovanju ter odpiramo nova obzorja vede.

studij

Študij

Izvajamo program specializacije iz sodne medicine in drugih medicinskih vej ter dodiplomsko izobraževanje za študente medicine, dentalne medicine, pravne in fakultete za varnostne vede.

Obdukcijska dejavnost

Obdukcijska dejavnost je temeljna dejavnost Inštituta za sodno medicino in je najbolj zanesljiv vir epidemioloških podatkov o obolevnosti in smrtnosti, temelj bodočim preventivnim ukrepom, in načrtovanju zdravljenja, podlaga genetskemu svetovanju, izobraževanju in raziskovanju. Pri delu sledimo novim in izkustvenim spoznanjem, sprejetim smernicam ter splošnim protokolom.

Izvedenstvo

Izvedensko delo opravljamo predvsem na področju ocenjevanja telesnih poškodb in posledic za potrebe sodišč, policije in zavarovalnic. Kot edina specializacija s področja medicine je v programu specializacije iz sodne medicine vključeno uvajanje v delo na področju izvedenstva v kazenskih in civilnopravnih postopkih ter zavarovalniških zadevah, s čimer ohranjamo ljubljansko izvedensko šolo iz generacije v generacijo.

Mrliškopregledna služba

Naloge in organizacija mrliško pregledne službe je določena s pravnimi akti. Ima pomembno vlogo pri prikazu nacionalnih vzrokov umrljivosti oziroma vitalne statistike. S sodnomedicinskim izvedenstvom si delita nalogo identificirati vse sumljive smrti, ki so v zvezi ali posledica kaznivega dejanja. Osnovne naloge službe so potrditi identiteto in smrt umrlega, ugotoviti vzroke smrti ter izdati predpisano dokumentacijo.

Histološki laboratorij

Z delom v laboratoriju je podprta temeljna obdukcijska dejavnost. Mikroskopski pregled histoloških rezin lahko potrdi ali ovrže makroskopske ugotovitve obdukcije. S tem histološki izvid pregledanih tkiv dobiva vse širši pomen ter dokazno mesto pri izvedenskem delu in v postopkih pred sodiščem. Z vključevanjem drugih tehnik s področja je dokazna vrednost izvidov pregleda tkiv vse večja.

Forenzična genetika

Na Inštitutu za sodno medicino že od leta 1996 opravljamo molekularno genetske identifikacije oseb in bioloških sledi ter preverjamo sorodstvene povezave. Prvotne preiskave smo usmerili v raziskave polimorfizmov mikrosatelitskih področij (STR) avtosomske jedrne DNA in kromosoma Y, sledile so jim preiskave polimorfizmov mitohondrijske DNA, pred kratkim pa smo uvedli preiskave identifikacijskih označevalcev SNP in označevalcev SNP za določitev barve las in oči.

Klinična forenzična ambulanta

Klinični pregled žrtev nasilja, predvsem spolnega nasilja, je temelj multidisciplinarne obravnave žrtev, pri kateri sodelujejo zdravniki, psihologi in socialni delavci. Spolne zlorabe, bodisi odraslih ali otrok, so vse bolj v središču obravnav klinične forenzične medicine. Pri njihovi obravnavi je vse večjega pomena sodelovanje klinika in specialista sodne medicine pri pregledu žrtve in interpretaciji ugotovitev v kazenskem postopku.

Antropologija

Forenzična antropologija je del fizične antropologije, ki se za potrebe sodnih postopkov ukvarja z identifikacijo nepopolno ali popolno skeletiziranih posmrtnih ostankov. Poleg identifikacije in individualizacije človeških posmrtnih ostankov s pomočjo osnovnih (spola, starosti, višine, idr.) in specifičnih parametrov (poškodb, bolezenskih sprememb, idr.) je njena naloga tudi podajanje mnenja o načinu in vzroku smrti.

Katastrofna služba

Primarni identifikatorji v primerih masovnih nesreč, ki so pogosto opredeljene kot nesreče z več kot dvanajstimi umrlimi, so prstni odtisi, zobni status in molekularno genetske preiskave. S tem je strokovnjak sodne medicine zaradi kvalifikacij in izkušenj pridobljenih z vsakodnevnim delom v okviru inštituta nepogrešljiv član multidisciplinarne enote strokovnjakov, ki obravnavajo mesto masovne nesreče.

Odvzem vzorcev in preiskave

Pridobite več informacij o storitvah, ki jih opravljamo

Kontakt

Naši partnerji