iskanje

Dežurna služba    01 543 72 222

Obdukcijska dejavnost

Opredelitev dejavnosti

Obdukcijska dejavnost je temeljna dejavnost Inštituta za sodno medicino in je najbolj zanesljiv vir epidemioloških podatkov o obolevnosti in smrtnosti, temelj bodočim preventivnim ukrepom in prihodnjemu načrtovanju zdravljenja, podlaga genetskemu svetovanju, izobraževanju in raziskovanju.

Vrste obdukcij

V R Sloveniji ločimo vrste obdukcij glede na naročnika in njihovo vsebino:

Razlogi za obdukcijo

Na inštitutu opravljamo obdukcije v primeru:

 • nejasne, nenadne oz. nepričakovane smrti
 • smrti v prometnih, delovnih, naravnih in drugih nesrečah
 • suma na zastrupitev
 • nasilnih smrti zaradi samomorov in umorov
 • smrti zaradi suma na druga kazniva dejanja (splav, detomor, …)
 • smrti zaradi suma opustitve zdravljenja, neznanja, napačnega oziroma malomarnega zdravljenja, ali iatrogenih poškodb med zdravljenjem
 • smrti v času do 24-ur po sprejemu na bolnišničo zdravljenje oz. po diagnostičnem ali terapevtskem posegu (invazivne internistične preiskave, kirurški posegi, transfuzija, zapleti anestezije, …)

Postopki pri obdukciji

Pri delu uporabljamo moderno tehnologijo, splošne in prilagojene protokole, ki omogočajo natančnejši pregled posameznih tkiv in organov ter prilagojene obdukcijske tehnike npr. za preiskavo prevodnega sistema srca, možganov in drugih organov.

 • zunanji pregled oblačil in trupla
 • raztelešenje trupla z opisom bolezenskih sprememb in poškodb s pripadajočimi histološkimi preiskavami in dodatnimi toksikološkimi, biokemičnimi, mikrobiološkimi ter drugimi preiskavami
 • dopolnitev makroskopske diagnostike z mikroskopskimi preiskavami oz. s pregledom histoloških preparatov odvzetih tkivnih vzorcev (makroskopska sprememba je lahko izraz različnih patohistoloških oziroma bolezenskih sprememb)
 • pri razjasnitvi vzroka in načina smrti ima pomembno mesto tudi ogled kraja najdbe trupla, pregled zdravstvene dokumentacije z relevantnimi kliničnimi podatki, rentgensko slikanje delov telesa in načrtovanje toksikoloških, mikrobioloških, biokemičnih, molekularno genetskih ter drugih preiskav

Priporočila

Pri izvedbi raztelešenja trupla sledimo priporočilom Sveta Evrope:

 • Reccomendation No. R (99) 3 of the committee of ministers to member states on harmonisation of medico-legal autopsy rules
 • Appendix to recommendations No. R (99) 3

Obdukcijski izvid

Svojcem je potrebno razložiti pomen in smiselnost obdukcije in jih seznaniti z obdukcijskim izvidom, predvsem v primeru večinoma iz objektivnih razlogov napačno postavljene delovne diagnoze in posledičnega neustreznega zdravljenja, ali v primeru nenadnega pojava bolezenskih znakov in simptomov, kot npr. pri trombemboliji ali krvavitvi v možgane, saj v kratkem času od sprejema bolnika v bolnišnico do smrti ni bilo mogoče opraviti vseh potencialno potrebnih preiskav za razjasnitev bolezenskega stanja. Pojasniti je potrebno tudi možnost negativnega obdukcijskega izvida, to je odsotnosti patoloških sprememb na organih, v primerih ko morfološko nedokazljive funkcionalne motnje povzročijo smrt.

Sporočanje zdravstvenih podatkov umrlih

Seznanitev z vzrokom smrti umrlega

 • pravico, da ste seznanjeni z vzrokom smrti umrlega imate (45. člen Zakona o pacientovih pravicah (ZPacP)) ožji družinski člani umrlega pacienta (zakonec, zunajzakonski partner, starši, otroci, stari starši, vnuki ter bratje in sestre – cf. 2. člen ZPacP)

 

Seznanitev z zdravstveno dokumentacijo umrlega

 • ureja 42. člen ZPacP
 • pravico do seznanitve z zdravstveno dokumentacijo umrlega imajo osebe, ki so za obdelavo podatkov pooblaščene z zakonom, in osebe, za katere je pacient predhodno dal izrecno privolitev v pisni obliki
 • pravico do seznanitve z zdravstveno dokumentacijo umrlega imajo zakonec, zunajzakonski partner, partner iz istospolne skupnosti, otroci in posvojenci, kadar teh oseb ni, pa pacientovi starši. Tem osebam se omogoči le dostop do tistih podatkov, ki so potrebni za dosego zakonitega namena seznanitve
 • z zdravstveno dokumentacijo umrlega se lahko seznanijo tudi druge osebe, ki za to izkažejo pravni interes (tudi, če je to npr. nujno potrebno za varovanje življenja ali preprečitev hudega poslabšanja zdravja drugih oseb)
  • Pravni interes izkažejo z ustrezno listino, pri čemer se jim omogoči le dostop do tistih podatkov, ki so potrebni za uveljavljanje njihovega pravnega interesa
 • če je dokumentacija nastala v času, ko umrli pacient ni bil sposoben odločanja o sebi in se je to stanje brez prekinitev nadaljevalo do njegove smrti, morajo za seznanitev izkazati pravni interes
 • ne glede na izrecno prepoved umrlega pacienta imajo pravico do seznanitve z zdravstveno dokumentacijo v delu, ki se nanaša na razloge, ki utegnejo bistveno vplivati na njihovo zdravje, pacientovi starši, pacientovi potomci do katerega koli kolena, pacientov zakonec, zunajzakonski partner ali partner iz istospolne skupnosti, bratje in sestre ali druge osebe, ki so bile z umrlim pacientom v posebnem razmerju in to z gotovostjo izkažejo

Če se želite seznaniti z vzrokom smrti ali z zdravstvenimi podatki umrlih, izpolnite obrazec na povezavi in priložite vse potrebne priloge. Ko prejmemo dovolj podatkov, da bomo lahko izpolnjen obrazec in priloge obravnavali kot obrazloženo zahtevo za seznanitev, bomo o vaši zahtevi odločili v roku 15 dni od prejema obrazložene zahteve.

 

Izpolnjen obrazec vrnite na naslov: tajnistvo.ism@mf.uni-lj.si

Povezave in dokumenti

Kontakt

Obdukcijska dejavnost

Korytkova 2
1000 Ljubljana

Sprejemna pisarna 01 543 72 22

Dokumentacija in navodila

asist.

Gregor Haring

dr. med., spec. sodne med.

Vodja obdukcijske dejavnosti

01 543 72 03

Ostali sodelavci

doc.

Armin Alibegović

dr. med., spec. sodne med.

prof. dr.

Jože Balažic

dr. med., spec. sodne med.

Monika Čolnik

dr. med., spec. sod. med.

Nejc Gantar

dr. med., specializant sodne med.

Marjeta Kladnik Jene

dr. med., spec. sodne med. in spec. patologije

dr.

Eduard Kralj

dr. med., spec. sodne med, in spec. patologije

asist.

Martin Mervic

dr. med., spec. sodne med.

Borut Štefanič

dr. med., spec. sodne med.

asist.

Peter Štrafela

dr. med., spec. sodne med. in spec. patologije

asist.

Jezerka Inkret

dr. med., spec. sodne med.

izr. prof. dr.

Tomaž Zupanc

dr. med., spec. sodne med.

Sandra Lorbek

Obdukcijski pomočnik

Stane Saje

Obdukcijski pomočnik

Nejc Vencelberger

Obdukcijski pomočnik

Dokumentacija in navodila za sprejem trupla v primeru odrejene obdukcije

 • Naročilnico/napotnico za obdukcijo
 • Zdravniško potrdilo o smrti in poročilo o vzroku smrti
 • Vznožni listek

 

Dodatno pri sanitarnih obdukcijah:

 • Poročilo o mrliškem pregledu oz. dokument s podatki o okoliščinah smrti in ugotovitvah pregleda ter zdravstvenimi podatki o umrlem

 

Dodatno pri kliničnih obdukcijah opravljenih na inštitutu v primeru smrti do 24 ur po sprejemu v bolnišnico, med ali v 24 urah po posegu, po poškodbi/ah, zastrupitvi ali v zvezi s sumom kaznivega dejanja:

 • bolnišnično-statistični list in/ali list poškodovanca
 • drugo zdravstveno dokumentacijo (sprejemni list, odpustnica in/ali druga zdravstvena dokumentacija), ki vsebuje:
  • datum in ura sprejema v bolnišnico
  • datum in ura smrti
  • opis poteka zdravljenja in klinične diagnoze

 

Dodatno pri sodnih obdukcijah:

 • odredba sodišča s podatki o dogodku
 • odredba sodišča in/ali policije za odvzem telesnih tekočin

Zdravniško potrdilo o smrti in poročilu o vzroku smrti je izpolnjeno pravilno, če vsebuje:

 • osebne podatke umrle osebe: ime in priimek, spol, dan, mesec in leto rojstva, stalno prebivališče (opcijsko kraj rojstva)
 • datum, kraj in uro smrti
 • naslov in žig naročnika obdukcije
 • podpis in žig (ali razločno napisano ime in priimek) mrliškega preglednika
 • vzrok smrti (če razpoložljivi podatki in ugotovitve pregleda to utemeljujejo):
  • a) neposredni, b) spremljajoči in c) osnovni vzrok smrti
  • opcijsko druge bolezni ali stanja, ki so lahko vplivala na I.a), I.b), I.c)
   • pri nasilnih smrtih mora biti pod a), b), c) vpisana vrsta poškodbe, zunanji vzrok smrti ter vrsta nasilne smrti
   • v primeru suma na ali infekcijske bolezni (Covid-19, AIDS, hepatitis, TBC, …) naj bo to jasno navedeno

Vznožni listek je izpolnjen pravilno, če vsebuje:

 • osebne podatke umrlega: ime in priimek, spol, dan, mesec in leto rojstva
 • datum in uro smrti
 • podpis in žig (ali razločno napisano ime in priimek) mrliškega preglednika

 

Pogoji za sprejem umrlih:

 • priložena obvezna in pravilno izpolnjena spremljajoča dokumentacija
 • truplo v zaprti in nepoškodovani sanitarni vreči
 • v primeru nalezljivih bolezni v dveh nepoškodovanih sanitarnih vrečah
  truplo ustrezno označeno z vznožnim listkom
 • zagotovilo, da bo truplo prevzeto v štirih urah po opravljeni obdukciji, sicer vam po veljavnem ceniku zaračunamo stroške hranjenja trupla

 • Naročilnico/napotnico za obdukcijo
 • Zdravniško potrdilo o smrti in poročilo o vzroku smrti
 • Vznožni listek

 

Dodatno pri sanitarnih obdukcijah:

 • Poročilo o mrliškem pregledu oz. dokument s podatki o okoliščinah smrti in ugotovitvah pregleda ter zdravstvenimi podatki o umrlem

 

Dodatno pri kliničnih obdukcijah opravljenih na inštitutu v primeru smrti do 24 ur po sprejemu v bolnišnico, med ali v 24 urah po posegu, po poškodbi/ah, zastrupitvi ali v zvezi s sumom kaznivega dejanja:

 • bolnišnično-statistični list in/ali list poškodovanca
 • drugo zdravstveno dokumentacijo (sprejemni list, odpustnica in/ali druga zdravstvena dokumentacija), ki vsebuje:
  • datum in ura sprejema v bolnišnico
  • datum in ura smrti
  • opis poteka zdravljenja in klinične diagnoze

 

Dodatno pri sodnih obdukcijah:

 • odredba sodišča s podatki o dogodku
 • odredba sodišča in/ali policije za odvzem telesnih tekočin

Zdravniško potrdilo o smrti in poročilu o vzroku smrti je izpolnjeno pravilno, če vsebuje:

 • osebne podatke umrle osebe: ime in priimek, spol, dan, mesec in leto rojstva, stalno prebivališče (opcijsko kraj rojstva)
 • datum, kraj in uro smrti
 • naslov in žig naročnika obdukcije
 • podpis in žig (ali razločno napisano ime in priimek) mrliškega preglednika
 • vzrok smrti (če razpoložljivi podatki in ugotovitve pregleda to utemeljujejo):
  • a) neposredni, b) spremljajoči in c) osnovni vzrok smrti
  • opcijsko druge bolezni ali stanja, ki so lahko vplivala na I.a), I.b), I.c)
   • pri nasilnih smrtih mora biti pod a), b), c) vpisana vrsta poškodbe, zunanji vzrok smrti ter vrsta nasilne smrti
   • v primeru suma na ali infekcijske bolezni (Covid-19, AIDS, hepatitis, TBC, …) naj bo to jasno navedeno

Vznožni listek je izpolnjen pravilno, če vsebuje:

 • osebne podatke umrlega: ime in priimek, spol, dan, mesec in leto rojstva
 • datum in uro smrti
 • podpis in žig (ali razločno napisano ime in priimek) mrliškega preglednika

 

Pogoji za sprejem umrlih:

 • priložena obvezna in pravilno izpolnjena spremljajoča dokumentacija
 • truplo v zaprti in nepoškodovani sanitarni vreči
 • v primeru nalezljivih bolezni v dveh nepoškodovanih sanitarnih vrečah
  truplo ustrezno označeno z vznožnim listkom
 • zagotovilo, da bo truplo prevzeto v štirih urah po opravljeni obdukciji, sicer vam po veljavnem ceniku zaračunamo stroške hranjenja trupla

Kontakt

Obdukcijska dejavnost

Korytkova 2
1000 Ljubljana

Sprejemna pisarna 01 543 72 22

Dokumentacija in navodila

asist.

Gregor Haring

dr. med., spec. sodne med.

Vodja obdukcijske dejavnosti

01 543 72 03

Ostali sodelavci

doc.

Armin Alibegović

dr. med., spec. sodne med.

prof. dr.

Jože Balažic

dr. med., spec. sodne med.

Monika Čolnik

dr. med., spec. sod. med.

Nejc Gantar

dr. med., specializant sodne med.

Marjeta Kladnik Jene

dr. med., spec. sodne med. in spec. patologije

dr.

Eduard Kralj

dr. med., spec. sodne med, in spec. patologije

asist.

Martin Mervic

dr. med., spec. sodne med.

Borut Štefanič

dr. med., spec. sodne med.

asist.

Peter Štrafela

dr. med., spec. sodne med. in spec. patologije

asist.

Jezerka Inkret

dr. med., spec. sodne med.

izr. prof. dr.

Tomaž Zupanc

dr. med., spec. sodne med.

Sandra Lorbek

Obdukcijski pomočnik

Stane Saje

Obdukcijski pomočnik

Nejc Vencelberger

Obdukcijski pomočnik