iskanje

Dežurna služba    01 543 72 222

natasa.kos@mf.uni-lj.si

Medicinska fakulteta UL, Korytkova 2, 1000 Ljubljana

Nataša Kos

univ.dipl.kem., spec. sanit. kem

Analitik v laboratorijski medicini I

Več kot 20 let dela na področju analize živil, predmetov splošne rabe in vod s tehniko tekočinske kromatografije (HPLC) v povezavi z različnimi vrstami detektorjev (DAD; FLD; RI; MS/MS, QTOF). Področje dela je uvajanje, validacija in rutinsko izvajanje metod za potrebe naročnikov.

Biografija

Po kratki izkušnji v marketingu in trženju laboratorijske opreme, je našla svoje področje dela v analitskem laboratoriju (1996-1998).
Leto dni izkušenj ima s področja analize težkih kovin z atomsko absorpcijsko spektrometrijo in mikrovalovnim razklopom, kot pripravo vzorcev živil, vod in predmetov splošne rabe.

Od leta 1999 pa so njeno specializirano področje kromatografske analizne tehnike HPLC z različnimi vrstami detektorjev DAD, FLD, RI, LC-MS/MS in QTOF. Poglobljene izkušnje ima na področju:

- priprave vzorcev živil, predmetov splošne rabe in vod, kar obsega optimalno izbiro ekstrakcijskih postopkov, čiščenja z uporabo ekstrakcije na trdni fazi, »online SPE«,
- različnimi separacijskimi kromatografskimi tehnikami (reverzno fazna, normalno fazna, »ion pair« kromatografija)
- uporabo različnih detektorjev glede na lastnosti analitov

Njeno specialno področje je analiza pesticidov (multiresidualna), mikotoksinov in aditivov v živilih, produktov migracije predmetov splošne rabe in pesticidov v vodah. Izkušnje obsegajo uvedbo celotnega postopka analize, validacije analiznega postopka, priprave dokumentacije za akreditacijo, rutinsko izvajanje uvedenih metod in potrjevanje ustreznosti uvedenih postopkov s sodelovanjem v medlaboratorijskih primerjalnih shemah. Kot predstavnica nacionalnega referenčnega laboratorija za mikotoksine in predhodno še za pesticide v sadju in zelenjavi je sodelovala v mednarodni mreži laboratorijev z omenjenih področij z namenom medsebojne izmenjave izkušenj, optimizacije postopkov, regulacije mejnih vrednosti, uvajanja novih postopkov in priprave smernic glede zahtev analitskega kvalitativnega in kvantitativnega dela. Kot nacionalni ekspert je sodelovala v ožji delovni skupini za pripravo EU koordiniranega večletnega monitoringa pesticidov v živilih rastlinskega in živalskega izvora in sodelovanje v skupini za pripravo nacionalnega monitoringa.

Sedaj (od junij 2021) svoje izkušnje širi na področje analize bioloških vzorcev za potrebe forenzične in klinične toksikologije s tehnikami LC – MS/MS in GC- MS, GC- FID in UV spektrofotometrije

Izobrazba

  • 1996: diplomirana kemičarka (UL FKKT)
  • 2004: specialistka sanitarne kemije

Publikacije

  • Polyoxirane distribution in aPhanerochœte chrysosporium culture, N. Kos & A. Perdih , Folia Microbiologica volume 44, pages 527–529 (1999)

  • Mycotoxins in cereals and cereal products in Slovenia – Official control of foods in the years 2008–2012 Stanislava Kirinčič, Barbara Škrjanc, Nataša Kos, Brigita Kozolc, Nina Pirnat, Gabrijela Tavčar-Kalcher, April 2015,Food Control 50:157–165