Zgodovina Katedre

Leta 1945 je bil ustanovljen Inštitut za sodno medicino MF v Ljubljani. Vodil ga je prof. dr. Janez Milčinski, ki je obenem vodil pouk sodne medicine.

Pouk sodne medicine s predavanji in vajami za medicince se je začel leta 1945. Z odločbo ministrstva za prosveto LRS leta 1948 (št. 2870/1) je bil prof. Janez Milčinski imenovan »za honorarnega predavatelja sodne medicine na juridični fakulteti Univerze v Ljubljani«. Že leta 1947 so se začeli pouk in tečaji s področja sodne medicine za nekatere delavce v šolah državnega sekretariata za notranje zadeve. Predavanja za pravnike so se začela v zimskem semestru leta 1948.

Leta 1952 je takratni Svet za ljudsko zdravstvo in socialno politiko pri vladi Ljudske republike Slovenije izdal odločbo (št. 1191-13) za pouk sodne medicine na Stomatološki fakulteti v Ljubljani.

Po navodilih kadrovske komisije Medicinske fakultete se je leta 1973 vodstvo pedagoške dejavnosti ločilo od vodstva strokovne dejavnosti. Ustanovljena je bila Katedra za sodno medicino in medicinsko deontologijo. Za predstojnika katedre je bil najprej izvoljen prof. dr. Janez Milčinski, nekaj let pozneje pa je vodstvo katedre prevzel prof. dr. Ulrik Schmidt, ki jo je vodil do leta 1983.

Leta 1983 je bil izvoljen za predstojnika katedre doc. dr. Štefan Stražiščar, ki pa jo je vodil zaradi prezgodnje smrti le nekaj mesecev. Po njegovi smrti je vodstvo katedre spet prevzel prof. dr. Ulrik Schmidt in po njegovi upokojitvi znanstveni svetnik dr. Vladimir Zelenko.

Leta 1990 je bil za predstojnika katedre izvoljen doc. dr. Jože Lovšin.

Od leta 1999 je za predstojnika katedre izvoljen doc. dr. Branko Ermenc, dr. dent. med. Dne 14. 2. 2005 je bil izvoljen za izrednega profesorja za predmet sodna medicina in medicinska deontologija.

V tem času sta se uveljavila 6-letni študij medicine in stomatologije. Predavanja in vaje iz sodne medicine in deontologije za študente medicine imamo v zimskem semestru 5. letnika, v letnem semestru 6. letnika pa predavanja in vaje iz sodne medicine za študente dentalne medicine. V 3. in 4. semestru so predavanja za študente medicine iz medicinske deontologije s filozofijo, v 3. semestru pa za študente dentalne medicine. V sklopu pouka za medicince poteka tudi izbirni predmet – vsebina se spreminja glede na potrebe študentov in aktualnost tematike.

Poleg obveznega pouka na Medicinski fakulteti so učitelji katedre opravljali pouk medicinske etike in deontologije na Visoki šoli za zdravstvo, pouk sodne medicine za študente na Visoki šoli za notranje zadeve oziroma na Visoki šoli za policijske in varnostne vede ter pouk sodne medicine na Pravni fakulteti.

Poleg naštetih dejavnosti člani katedre občasno aktivno sodelujejo na različnih tečajih, pri podiplomskem študiju in drugje.

Ves pouk opravljajo dva učitelja in štirje asistenti, občasno pa tudi vabljeni predavatelji. Pri pedagoškem procesu, predvsem pri vajah, so v veliko pomoč tudi drugi zdravniki in delavci na inštitutu.
Domov Kazalo